Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  Vođenje zaštite bilja

  Edukacija poljoprivrednih proizvođača

  Izvođenje ogleda

  Upozoravanje na pojavu štetnih organizama u poljoprivredi

  Klopke za insekte

     Feromoni u prodaji

  Uvođenje GlobalGAP standarda

     pdf verzija

 

Kupusna muvaDelia radicum

 

 

Opis: kupusna muva po obliku veoma je slična kućnoj muvi.Malo je manja, telo je 6-7mm. Mužjaci su manji, tamniji i sa dužim dlačicama od ženki. Tačna determinacija vrste zahteva posebno taksonomsko znanje. Jaja su bela tanka, 1-2mm dužine. Larve su bele, bez nogu i jasno odvojene glave.

 

Biljke domaćini larvi su kupusnjače: uljana repica, kupus, karfiol, keleraba, rotkvica, radič, slačica...

 

Štete: pravi larva na i u korenu. Ponekad se ubušuje i u lisne drške. Male biljke se potpuno suše. Velike biljke obično menjaju boju, zaostaju u porastu a u slučaju viših temperatura venu, jer slab koren nemože da obezbedi dovoljnu količinu vode.

 

Preporučeni tip klopke je KLP+. Klopku treba postaviti uvučenu u polje (ne na ivici) na 20 do 30 cm iznad površine. Uobičajeni početka ulova kupusne muveje kraj marta. Ponekad kada je toplo, već u februaru! Zavisno od useva u kome se želi pratiti kupusna muva treba nabaviti veći broj mamaca za jednu sezonu, jer ih treba menjati mesečno.

 

Selektivnost Csalomon® klopke (prema iskustvima iz Mađarske):pošto je u pitanju hranidbeni mirisni mamak, klopka privlači i mužjake i ženke kupusne muve. Privlači i muve vrste Delia floralis, a ulovi se slučajno i po koji primerak muve Delia platura. U klopku ulaze i buvači (Phyllotreta spp.) i kupusne pipe (Ceutorrhynchus spp.) koji se lako razlikuju od muva, ali se za praćenje tih vrsta koriste posebno optimizovane klopke. Preporuka je da se na veća polja postavi više trapova do 4-5, radi dobijanja stvarnog stanja brojnosti na svim delovima parcele.

 

Dužina trajanja Csalomon®feromona. Efikasnost počinje da se smanjuje nakon3 do 4 nedelja, što zavisi od temperaturnih uslova tokom godine. Posle tog perioda se predlaže postavljanje novog feromona da bi se nastavila efikasna detekcija i praćenje.

 

Model klopke u vidu kape KLP+ je visoko efikasan, za detekciju i praćenje čak i male brojnosti kupusne muve. U klopku se može uhvatiti veoma velik broj muva. U nju je potrebno postaviti cilindričnu lepljivu ploču. Alternativa lepljivoj ploči može biti stavljanje jednom nedeljno par kapi insekticida na bazi malationa (Etiol) ili deltametrina unutar klopke.

  

  

Csalomon® je registrovana robna marka Plant Protection Institute, Hungarian Academy of Science.

Proizvođač: MTA Növényvédelmi Kutatóintézete (Plant Prot. Inst. HAS) Budapest, Pf 102, H-1525, Hungary; phone. +(36-1)-391-8637, +(36)-30-9824999; fax +(36-1)-3918655; e-mail: csalomon@julia-nki.hu; internet adresa: http://www.julia-nki.hu/traps/.

 

Prodaja: Agroprotekt doo, Nikole Pašića 9, 25000 Sombor, telefon 063 326 772, faks 025 444 905.

www.agroupozorenje.rs

 

     pdf verzija

 

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved