Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


  O preduzeću

  Biografija stručnog lica

  Bibliografija stručnog lica

Mr Dragan Vajgand je rođen u Somboru 1971. godine. U Somboru je završio redovnu osnovnu školu; muzičku osnovnu školu, na smeru flauta; i srednju Poljoprivredno – prehrambenu školu, opšti smer. U Novom Sadu je 1990. godine upisao Poljoprivredni fakultet. Nakon odsluženja vojnog roka, 1991. godine je počeo da studira i diplomirao kao prvi u generaciji marta 1996. godine sa prosečnom ocenom 8,79. Iste godine je upisao poslediplomske studije na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na smeru entomologija. Magistasku tezu je odbranio 2000. godine. Tokom 2005. godine mu je prihvaćena tema za doktorsku disertaciju iz oblasti entomologije. Stručno napredovanje obavlja putem seminara i stručnom literaturom.

 

Nakon osam meseci rada kao referent zaštite bilja u Zemljoradničkoj zadruzi "Bezdan" u Bezdanu, se 1996. godine zapošljava u Društvenom poljoprivrednom preduzeću "Graničar" u Gakovu, takođe kao referent zaštite bilja. Na oba radna mesta vodi zaštitu bilja. U Bezdanu je to bilo na oko 3000 hektara obradive površine, a u Gakovu na oko 4400 hektara obradive površine. Osim zaštite bilja radio je i na poslovima vođenja knjige polja, knjige plodoreda, deratizacije i dezinsekcije stočarskih i objekata za skladištenje pšenice, kukuruza i fabrike stočne hrane.

 

Od oktobra 2002. godine do marta 2006. godine radi u preduzeću Agrimatco group - Dipkom doo, zastupniku programa pesticida kopmanije Du Pont. Tu radi na poslovima regionalnog komercijalno stručnog zastupnika. Poslovi obuhvataju stručnu podršku i prodaju pesticida. Osim rada sa potrošačima vodi oglede na oglednom polju Čelarevo i koordinira oglede na poljoprivrednim stanicama u Bačkoj i severnom Banatu.

 

 

 

Od marta 2006. do januara 2007. godine radi u preduzeću Agroinstitut Sombor, kao referent zaštite bilja. Na ovom radnom mestu je obavljao sledeće poslove: pokazni ogledi za ocenu efikasnosti sa herbicidima i insekticidima; vođenje zaštite bilja na oglednom polju koje služi za registraciju novih sorti i hibrida povrća i ratarskih useva;  kontrola zdravstvenog stanja semenske proizvodnje ratarskih i povrtarskih biljka na području Zapadnobačkog okruga; prognoza pojave štetočina u poljoprivredi; kontrola i nadzor suzbijanja larvi komaraca; kontrola zdravstvenog stanja naturalnog semena semenskih useva žitarica i povrća (osim familije Solonaceae) i savetodavna služba Vojvodine za samostalne poljoprivredne proizvođače.

 

 

Od janura 2007. godine je zaposlen u firmi Agroportekt kao stručno lice. Radi na poslovima  vođenja zaštita bilja, knjige polja i plodoreda, edukacije poljoprivrednih proizvođača, izvođenja ogleda i uvođenja GlobalGAP standarda.

 

 

 

 

Uz roditelje biologe je kao dete pokazao interesovanje za prirodom, a najviše za noćnim leptirima, što mu je ostao hobi ali i postala struka, pa je uradio veći broj stručnih i naučnih radova. Ceo spisak radova možete videti ovde. Za takmičenja i smotre Pokreta "Nauku mladima" je tokom osnovne i srednje škole uradio pet istraživačkih radova o noćnim leptirima, koje je prezentovao na takmičenjima od opštinskog do saveznog ranga tadašnje SFR Jugoslavije. Prvi rad, pod naslovom: Noćni leptiri u Somboru i bližoj okolini je prezentovao 1985. godine. Sa delimično prerađenim radovima učestvuje na Četvrtom i Petom jugoslavenskom susretu mladih istraživača "Nikola Tesla" (1986. i 1988. godine) i Natječaju "Entomološke teme" Hrvatskog entomološkog društva.

 

Učestvovao je na Omladinskoj istraživačkoj akciji "Mladost '89" 1989. godine u Valandovu u Makedoniji.

 

Od 1990. do 2000. godine je saradnik Istraživačke stanice Petnica za entomologiju.

 

Učestvovao je i u istraživačkom programu "Ibis - povratak Obedskoj bari" 1992. godine, i Projektu "Ekološka istraživanja Borskog područja" tokom 1994. i 1995. godine.

 

Član je Entomološkog društva Srbije i Društva za zaštitu bilja Srbije. U periodu od 2000. do 2008. godine je bio član Glavnog odbora Društva za zaštitu bilja Srbije.

 

Oženjen je i ima ćerku i sina.

 

Odlično se služi kompjuterom. Posebno programima iz paketa Microsoft Office for Windows: Word, Power point, Excel, Acces, ali i Outlook express, Adobe Photoshop...

 

Osim srpskog i sličnih jezika, služi se i engleskim i makedonskim jezikom.

 

   Podaci   :   Delatnost preduzeća   :   Kontakt                                                                                                                                      Srpski   :   English


© Copyright 2009. Agroprotekt doo - All rights reserved